Endüstri Mühendisliği C# Projeleri 4 – Stok Takip Uygulaması v.4.0

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.OleDb;

namespace MB_Stok_Takip_Pro_v1._0
{
  public partial class Giriş : Form
  {
    #region Değişkenler

    string kullanıcıadı, şifre;

    #endregion

    #region Tanımlamalar


    OleDbCommand komut = new OleDbCommand();
    OleDbDataAdapter adaptor = new OleDbDataAdapter();
    DataTable tablo = new DataTable();
    

    #endregion

    #region Metodlar

    public void verigöster()
    {
      OleDbConnection bağlantı = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Ace.Oledb.12.0;Data Source=StokTakip.accdb");
      bağlantı.Open();
      tablo.Clear();
      string sorgu = "select * from Login";
      komut = new OleDbCommand(sorgu,bağlantı);
      adaptor = new OleDbDataAdapter(komut);
      adaptor.Fill(tablo);
      adaptor.Dispose();
      bağlantı.Dispose();
      bağlantı.Close();
    }
    

    #endregion

    public Giriş()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void pictureBox1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      verigöster();
      kullanıcıadı = textBox1.Text;
      şifre = textBox2.Text;

      int i;

      for (i = 0; i < tablo.Rows.Count; i++)
      {
        if (kullanıcıadı==tablo.Rows[i]["KullanıcıAdı"].ToString() && şifre==tablo.Rows[i]["Şifre"].ToString())
        {
          StokTakip stoktakip = new StokTakip();
          this.Hide();
          stoktakip.ShowDialog();
          this.Show();
          break;
        }
      }


      if (i==tablo.Rows.Count)
      {
        MessageBox.Show("Kullanıcı Adı veya Şifre Yanlış...","Hata",MessageBoxButtons.OK,MessageBoxIcon.Error);
      }
    }

    private void pictureBox4_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Application.Exit();
    }

    private void pictureBox5_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      this.WindowState = FormWindowState.Minimized;
    }

    private void pictureBox6_MouseHover(object sender, EventArgs e)
    {
      textBox2.PasswordChar = '
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.OleDb;
namespace MB_Stok_Takip_Pro_v1._0
{
public partial class Giriş : Form
{
#region Değişkenler
string kullanıcıadı, şifre;
#endregion
#region Tanımlamalar
OleDbCommand komut = new OleDbCommand();
OleDbDataAdapter adaptor = new OleDbDataAdapter();
DataTable tablo = new DataTable();
#endregion
#region Metodlar
public void verigöster()
{
OleDbConnection bağlantı = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Ace.Oledb.12.0;Data Source=StokTakip.accdb");
bağlantı.Open();
tablo.Clear();
string sorgu = "select * from Login";
komut = new OleDbCommand(sorgu,bağlantı);
adaptor = new OleDbDataAdapter(komut);
adaptor.Fill(tablo);
adaptor.Dispose();
bağlantı.Dispose();
bağlantı.Close();
}
#endregion
public Giriş()
{
InitializeComponent();
}
private void pictureBox1_Click(object sender, EventArgs e)
{
verigöster();
kullanıcıadı = textBox1.Text;
şifre = textBox2.Text;
int i;
for (i = 0; i < tablo.Rows.Count; i++)
{
if (kullanıcıadı==tablo.Rows[i]["KullanıcıAdı"].ToString() && şifre==tablo.Rows[i]["Şifre"].ToString())
{
StokTakip stoktakip = new StokTakip();
this.Hide();
stoktakip.ShowDialog();
this.Show();
break;
}
}
if (i==tablo.Rows.Count)
{
MessageBox.Show("Kullanıcı Adı veya Şifre Yanlış...","Hata",MessageBoxButtons.OK,MessageBoxIcon.Error);
}
}
private void pictureBox4_Click(object sender, EventArgs e)
{
Application.Exit();
}
private void pictureBox5_Click(object sender, EventArgs e)
{
this.WindowState = FormWindowState.Minimized;
}
private void pictureBox6_MouseHover(object sender, EventArgs e)
{
textBox2.PasswordChar = '\0';
}
private void pictureBox6_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
{
textBox2.PasswordChar = '*';
}
private void pictureBox7_Click(object sender, EventArgs e)
{
System.Diagnostics.Process.Start("https://www.facebook.com/muratblgnr"); 
}
private void pictureBox8_Click(object sender, EventArgs e)
{
System.Diagnostics.Process.Start("https://twitter.com/industryolog"); 
}
private void pictureBox9_Click(object sender, EventArgs e)
{
System.Diagnostics.Process.Start("https://muratbilginer.net");
}
private void pictureBox10_Click(object sender, EventArgs e)
{
System.Diagnostics.Process.Start(" https://www.instagram.com/industryolog/");
}
}
}
'; } private void pictureBox6_MouseLeave(object sender, EventArgs e) { textBox2.PasswordChar = '*'; } private void pictureBox7_Click(object sender, EventArgs e) { System.Diagnostics.Process.Start("https://www.facebook.com/muratblgnr"); } private void pictureBox8_Click(object sender, EventArgs e) { System.Diagnostics.Process.Start("https://twitter.com/industryolog"); } private void pictureBox9_Click(object sender, EventArgs e) { System.Diagnostics.Process.Start("https://muratbilginer.net"); } private void pictureBox10_Click(object sender, EventArgs e) { System.Diagnostics.Process.Start(" https://www.instagram.com/industryolog/"); } } }
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.OleDb;
namespace MB_Stok_Takip_Pro_v1._0
{
public partial class StokTakip : Form
{
#region Değişkenler
string resim1="";
#endregion 
#region Tanımlamalar
OleDbCommand komut = new OleDbCommand();
OleDbDataAdapter adaptor = new OleDbDataAdapter();
DataTable tablo = new DataTable();
DataSet veri = new DataSet();
DialogResult sonuc;
#endregion
#region Metodlar
public void verilerigöster()
{
OleDbConnection bağlantı = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Ace.Oledb.12.0;Data Source=StokTakip.accdb");
bağlantı.Open();
tablo.Clear();
string sorgu = "select * from Stok";
komut = new OleDbCommand(sorgu, bağlantı);
adaptor = new OleDbDataAdapter(komut);
adaptor.Fill(tablo);
dataGridView1.DataSource = tablo;
adaptor.Dispose();
bağlantı.Dispose();
bağlantı.Close();
DgwDüzenle();
}
public void veriekle()
{
try
{
OleDbConnection bağlantı = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Ace.Oledb.12.0;Data Source=StokTakip.accdb");
bağlantı.Open();
string sorgu = "insert into Stok(SeriNo,StokAdı,StokBölümü,StokModeli,StokAdeti,StokGirilenTarih,KayıtYapanKisi,BirimFiyat,ResimYolu) Values (@1,@2,@3,@4,@5,@6,@7,@8,@9)";
OleDbCommand komut = new OleDbCommand(sorgu, bağlantı);
komut.Parameters.AddWithValue("@1", textBox7.Text);
komut.Parameters.AddWithValue("@2", textBox10.Text);
komut.Parameters.AddWithValue("@3", textBox11.Text);
komut.Parameters.AddWithValue("@4", textBox12.Text);
komut.Parameters.AddWithValue("@5", textBox13.Text);
komut.Parameters.AddWithValue("@6", dateTimePicker2.Text);
komut.Parameters.AddWithValue("@7", textBox14.Text);
komut.Parameters.AddWithValue("@8", textBox15.Text);
komut.Parameters.AddWithValue("@9", resim1);
komut.ExecuteNonQuery();
bağlantı.Dispose();
bağlantı.Close();
}
catch (Exception)
{
MessageBox.Show("Ekle bölümünde doldurmadığınız alanlar var.");
}
}
public void verigüncelle()
{
try
{
OleDbConnection bağlantı = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Ace.Oledb.12.0;Data Source=StokTakip.accdb");
bağlantı.Open();
string sorgu = "update Stok Set SeriNo=@1,StokAdı=@2,StokBölümü=@3,StokModeli=@4,StokAdeti=@5,StokGirilenTarih=@6,KayıtYapanKisi=@7,BirimFiyat=@8,ResimYolu=@9 where Id=@10";
OleDbCommand komut = new OleDbCommand(sorgu, bağlantı);
komut.Parameters.AddWithValue("@1", textBox17.Text);
komut.Parameters.AddWithValue("@2", textBox18.Text);
komut.Parameters.AddWithValue("@3", textBox19.Text);
komut.Parameters.AddWithValue("@4", textBox20.Text);
komut.Parameters.AddWithValue("@5", textBox21.Text);
komut.Parameters.AddWithValue("@6", dateTimePicker3.Text);
komut.Parameters.AddWithValue("@7", textBox22.Text);
komut.Parameters.AddWithValue("@8", textBox23.Text);
komut.Parameters.AddWithValue("@9", resim1);
komut.Parameters.AddWithValue("@10", textBox16.Text);
komut.ExecuteNonQuery();
bağlantı.Dispose();
bağlantı.Close();
verilerigöster();
}
catch (Exception)
{
MessageBox.Show("Ekle bölümünde doldurmadığınız alanlar var.");
}
}
public void verisil()
{
OleDbConnection bağlantı = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Ace.Oledb.12.0;Data Source=StokTakip.accdb");
bağlantı.Open();
string sorgu = "Delete from Stok where SeriNo=@1";
OleDbCommand komut = new OleDbCommand(sorgu, bağlantı);
komut.Parameters.AddWithValue("@1", textBox26.Text);
komut.ExecuteNonQuery();
bağlantı.Dispose();
bağlantı.Close();
verilerigöster();
}
public void dgwseçili(TextBox x1,TextBox x2,TextBox x3,TextBox x4,TextBox x5,TextBox x6,TextBox x7,TextBox x8, DateTimePicker dtp1,PictureBox pic1 )
{
x1.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString();
x2.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString();
x3.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[2].Value.ToString();
x4.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[3].Value.ToString();
x5.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[4].Value.ToString();
x6.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[5].Value.ToString();
dtp1.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[6].Value.ToString();
x7.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[7].Value.ToString();
x8.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[8].Value.ToString();
pic1.Image = Image.FromFile(dataGridView1.CurrentRow.Cells[9].Value.ToString());
}
public void DgwDüzenle()
{
dataGridView1.SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect;    
dataGridView1.Columns[0].HeaderText = "ID";
dataGridView1.Columns[1].HeaderText = "SERİ NO";
dataGridView1.Columns[2].HeaderText = "STOK ADI";
dataGridView1.Columns[3].HeaderText = "STOK BÖLÜMÜ";
dataGridView1.Columns[4].HeaderText = "STOK MODELİ";
dataGridView1.Columns[5].HeaderText = "STOK ADETİ";
dataGridView1.Columns[6].HeaderText = "GİRİŞ TARİHİ";
dataGridView1.Columns[7].HeaderText = "KAYIT YAPAN";
dataGridView1.Columns[8].HeaderText = "BİRİM FİYAT";
dataGridView1.Columns[9].HeaderText = "RESİM";
dataGridView1.Columns[0].Width = 50;
dataGridView1.Columns[1].Width = 100;
dataGridView1.Columns[2].Width = 120;
dataGridView1.Columns[3].Width = 120;
dataGridView1.Columns[4].Width = 120;
dataGridView1.Columns[5].Width = 100;
dataGridView1.Columns[6].Width = 120;
dataGridView1.Columns[7].Width = 120;
dataGridView1.Columns[8].Width = 100;
dataGridView1.Columns[9].Width = 120; 
}
#endregion
public StokTakip()
{
InitializeComponent();
}
private void StokTakip_Load(object sender, EventArgs e)
{
}
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
tabControl1.SelectedIndex = 0;
verilerigöster();
textBox1.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString();
textBox2.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString();
textBox3.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[2].Value.ToString();
textBox4.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[3].Value.ToString();
textBox5.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[4].Value.ToString();
textBox6.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[5].Value.ToString();
dateTimePicker1.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[6].Value.ToString();
textBox8.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[7].Value.ToString();
textBox9.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[8].Value.ToString();
pictureBox1.Image = Image.FromFile(dataGridView1.CurrentRow.Cells[9].Value.ToString());
}
private void dataGridView1_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
{
if (tabControl1.SelectedIndex==0)
{
dgwseçili(textBox1,textBox2,textBox3,textBox4,textBox5,textBox6,textBox8,textBox9,dateTimePicker1,pictureBox1);
}
else if (tabControl1.SelectedIndex==2)
{
dgwseçili(textBox16,textBox17,textBox18,textBox19,textBox20,textBox21,textBox22,textBox23,dateTimePicker3,pictureBox5);
}
else if (true)
{
dgwseçili(textBox25, textBox26, textBox27, textBox28, textBox29, textBox30, textBox31, textBox24, dateTimePicker4, pictureBox12);
}
}
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
// Ekle
if (tabControl1.SelectedIndex!=1)
{
tabControl1.SelectedIndex = 1;
}
else
{
if (resim1 == "")
{
sonuc = MessageBox.Show("Resim seçmediniz. Boş geçmek istiyotsanız Tamam\'a, Eklemek için İptal\'e basınız", "Uyarı", MessageBoxButtons.OKCancel, MessageBoxIcon.Information);
if (sonuc == DialogResult.OK)
{
resim1 = "NoImage.png";
pictureBox3.Image = Image.FromFile(resim1);
veriekle();
verilerigöster();
DgwDüzenle();
label30.Text = "Stok eklendi";
resim1 = "";
sonuc = DialogResult.No;
}
else
{
label30.Text = "Stok ekleme işlemi gerçekleşmedi";
}
}
else
{
veriekle();
verilerigöster();
DgwDüzenle();
label30.Text = "Stok eklendi";
resim1 = "";
sonuc = DialogResult.No;
}
}
}
private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
{
try
{
OpenFileDialog dosya = new OpenFileDialog();
dosya.RestoreDirectory = true;
dosya.Title = "Bir Resim Seçiniz..";
dosya.ShowDialog();
resim1 = dosya.FileName;
pictureBox3.Image = Image.FromFile(resim1);
}
catch (Exception)
{
if (resim1=="")
{
sonuc= MessageBox.Show("Resim seçmediniz. Boş geçmek istiyotsanız Tamam\'a, Eklemek için İptal\'e basınız","Uyarı",MessageBoxButtons.OKCancel,MessageBoxIcon.Information);
if (sonuc==DialogResult.OK)
{
resim1 = "NoImage.png";
pictureBox3.Image = Image.FromFile(resim1);
}
} 
}
}
private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
// Güncelle
if (tabControl1.SelectedIndex!=2)
{
tabControl1.SelectedIndex = 2;
dgwseçili(textBox16, textBox17, textBox18, textBox19, textBox20, textBox21, textBox22, textBox23, dateTimePicker3, pictureBox5);
label33.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[9].Value.ToString();
resim1 = dataGridView1.CurrentRow.Cells[9].Value.ToString();
}
else
{
verilerigöster();
verigüncelle();
}
}
private void pictureBox7_Click(object sender, EventArgs e)
{
this.Close();
}
private void pictureBox6_Click(object sender, EventArgs e)
{
this.WindowState = FormWindowState.Minimized;
}
private void tabControl1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
if (tabControl1.SelectedIndex==2)
{
verilerigöster();
dgwseçili(textBox16, textBox17, textBox18, textBox19, textBox20, textBox21, textBox22, textBox23, dateTimePicker3, pictureBox5);
label33.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[9].Value.ToString();
resim1 = dataGridView1.CurrentRow.Cells[9].Value.ToString();
}
else if (tabControl1.SelectedIndex==3)
{
verilerigöster();
dgwseçili(textBox25, textBox26, textBox27, textBox28, textBox29, textBox30, textBox31, textBox24, dateTimePicker4, pictureBox12);
label34.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[9].Value.ToString();
resim1 = dataGridView1.CurrentRow.Cells[9].Value.ToString();
}
}
private void button7_Click(object sender, EventArgs e)
{
try
{
OpenFileDialog dosya = new OpenFileDialog();
dosya.RestoreDirectory = true;
dosya.Title = "Bir Resim Seçiniz..";
dosya.ShowDialog();
resim1 = dosya.FileName;
pictureBox5.Image = Image.FromFile(resim1);
}
catch (Exception)
{
if (resim1 == "")
{
sonuc = MessageBox.Show("Resim seçmediniz. Boş geçmek istiyotsanız Tamam\'a, Eklemek için İptal\'e basınız", "Uyarı", MessageBoxButtons.OKCancel, MessageBoxIcon.Information);
if (sonuc == DialogResult.OK)
{
resim1 = "NoImage.png";
pictureBox5.Image = Image.FromFile(resim1);
}
}
}
}
private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (tabControl1.SelectedIndex!=3)
{
tabControl1.SelectedIndex = 3;
}
else
{
sonuc = MessageBox.Show("Veriyi silmek istediğinizden emin misiniz?","Uyarı",MessageBoxButtons.YesNo,MessageBoxIcon.Question);
if (sonuc==DialogResult.Yes)
{
verilerigöster();
verisil();
label35.Text = "Silme İşlemi Gerçekleşti";
}
}
}
}
}

 

Proje Dosyasını Github Hesabımdan İndirebilirsiniz


muratbilginer