Endüstri Mühendisliği C# Projeleri 2 – Stok Takip Uygulaması v.2.0

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.OleDb;

namespace MB_Stok_Takip_Pro_v1._0
{
  public partial class Giriş : Form
  {
    #region Değişkenler

    string kullanıcıadı, şifre;

    #endregion

    #region Tanımlamalar


    OleDbCommand komut = new OleDbCommand();
    OleDbDataAdapter adaptor = new OleDbDataAdapter();
    DataTable tablo = new DataTable();
    

    #endregion

    #region Metodlar

    public void verigöster()
    {
      OleDbConnection bağlantı = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Ace.Oledb.12.0;Data Source=StokTakip.accdb");
      bağlantı.Open();
      tablo.Clear();
      string sorgu = "select * from Login";
      komut = new OleDbCommand(sorgu,bağlantı);
      adaptor = new OleDbDataAdapter(komut);
      adaptor.Fill(tablo);
      adaptor.Dispose();
      bağlantı.Dispose();
      bağlantı.Close();
    }
    

    #endregion

    public Giriş()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void pictureBox1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      verigöster();
      kullanıcıadı = textBox1.Text;
      şifre = textBox2.Text;

      int i;

      for (i = 0; i < tablo.Rows.Count; i++)
      {
        if (kullanıcıadı==tablo.Rows[i]["KullanıcıAdı"].ToString() && şifre==tablo.Rows[i]["Şifre"].ToString())
        {
          StokTakip stoktakip = new StokTakip();
          this.Hide();
          stoktakip.ShowDialog();
          this.Show();
          break;
        }
      }


      if (i==tablo.Rows.Count)
      {
        MessageBox.Show("Kullanıcı Adı veya Şifre Yanlış...","Hata",MessageBoxButtons.OK,MessageBoxIcon.Error);
      }
    }
  }
}
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.OleDb;
namespace MB_Stok_Takip_Pro_v1._0
{
  public partial class StokTakip : Form
  {
    #region Değişkenler

    string resim1;

    #endregion 

    #region Tanımlamalar

    OleDbCommand komut = new OleDbCommand();
    OleDbDataAdapter adaptor = new OleDbDataAdapter();
    DataTable tablo = new DataTable();
    DataSet veri = new DataSet();

    #endregion

    #region Metodlar

    public void verilerigöster()

    {
      OleDbConnection bağlantı = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Ace.Oledb.12.0;Data Source=StokTakip.accdb");
      bağlantı.Open();
      tablo.Clear();
      string sorgu = "select * from Stok";
      komut = new OleDbCommand(sorgu, bağlantı);
      adaptor = new OleDbDataAdapter(komut);
      adaptor.Fill(tablo);
      dataGridView1.DataSource = tablo;
      adaptor.Dispose();
      bağlantı.Dispose();
      bağlantı.Close();
      DgwDüzenle();
    
    }

    public void veriekle()
    {
      OleDbConnection bağlantı = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Ace.Oledb.12.0;Data Source=StokTakip.accdb");
      bağlantı.Open();
      string sorgu = "insert into Stok(SeriNo,StokAdı,StokBölümü,StokModeli,StokAdeti,StokGirilenTarih,KayıtYapanKisi,BirimFiyat,ResimYolu) Values (@1,@2,@3,@4,@5,@6,@7,@8,@9)";
      OleDbCommand komut = new OleDbCommand(sorgu,bağlantı);
      komut.Parameters.AddWithValue("@",textBox7.Text);
      komut.Parameters.AddWithValue("@",textBox10.Text);
      komut.Parameters.AddWithValue("@",textBox11.Text);
      komut.Parameters.AddWithValue("@",textBox12.Text);
      komut.Parameters.AddWithValue("@",textBox13.Text);
      komut.Parameters.AddWithValue("@",dateTimePicker2.Text);
      komut.Parameters.AddWithValue("@",textBox14.Text);
      komut.Parameters.AddWithValue("@",textBox15.Text);
      komut.Parameters.AddWithValue("@",resim1);
      komut.ExecuteNonQuery();
      bağlantı.Dispose();
      bağlantı.Close();
    }

    public void DgwDüzenle()
    {

      dataGridView1.SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect;    
      dataGridView1.Columns[0].HeaderText = "ID";
      dataGridView1.Columns[1].HeaderText = "SERİ NO";
      dataGridView1.Columns[2].HeaderText = "STOK ADI";
      dataGridView1.Columns[3].HeaderText = "STOK BÖLÜMÜ";
      dataGridView1.Columns[4].HeaderText = "STOK MODELİ";
      dataGridView1.Columns[5].HeaderText = "STOK ADETİ";
      dataGridView1.Columns[6].HeaderText = "GİRİŞ TARİHİ";
      dataGridView1.Columns[7].HeaderText = "KAYIT YAPAN";
      dataGridView1.Columns[8].HeaderText = "BİRİM FİYAT";
      dataGridView1.Columns[9].HeaderText = "RESİM";
      dataGridView1.Columns[0].Width = 50;
      dataGridView1.Columns[1].Width = 100;
      dataGridView1.Columns[2].Width = 120;
      dataGridView1.Columns[3].Width = 120;
      dataGridView1.Columns[4].Width = 120;
      dataGridView1.Columns[5].Width = 100;
      dataGridView1.Columns[6].Width = 120;
      dataGridView1.Columns[7].Width = 120;
      dataGridView1.Columns[8].Width = 100;
      dataGridView1.Columns[9].Width = 120; 
    
    
    }

    #endregion

    public StokTakip()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void StokTakip_Load(object sender, EventArgs e)
    {

    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      verilerigöster();
      textBox1.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString();
      textBox2.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString();
      textBox3.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[2].Value.ToString();
      textBox4.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[3].Value.ToString();
      textBox5.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[4].Value.ToString();
      textBox6.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[5].Value.ToString();
      dateTimePicker1.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[6].Value.ToString();
      textBox8.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[7].Value.ToString();
      textBox9.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[8].Value.ToString();

      pictureBox1.Image = Image.FromFile(dataGridView1.CurrentRow.Cells[9].Value.ToString());
    }

    private void dataGridView1_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
    {
      textBox1.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString();
      textBox2.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString();
      textBox3.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[2].Value.ToString();
      textBox4.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[3].Value.ToString();
      textBox5.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[4].Value.ToString();
      textBox6.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[5].Value.ToString();
      dateTimePicker1.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[6].Value.ToString();
      textBox8.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[7].Value.ToString();
      textBox9.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[8].Value.ToString();

      pictureBox1.Image = Image.FromFile(dataGridView1.CurrentRow.Cells[9].Value.ToString());
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      veriekle();
      verilerigöster();
      DgwDüzenle();
    }

    private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      
      try
      {
        OpenFileDialog dosya = new OpenFileDialog();
        dosya.RestoreDirectory = true;
        dosya.Title = "Bir Resim Seçiniz..";
        dosya.ShowDialog();
        resim1 = dosya.FileName;
        pictureBox1.Image = Image.FromFile(resim1);
        label15.Text = "Başarılı";
      }
      catch (Exception)
      {

        MessageBox.Show("Resim seçmediniz.");
        resim1 = "NoImage.png";
      }

      pictureBox3.Image = Image.FromFile(resim1);
    }
  }
}

 

Proje Dosyasını Github Hesabımdan İndirebilirsiniz


muratbilginer