C# Form Projeleri 123 – Bankamatik Sistemi Uygulaması V4.0

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.OleDb;

namespace Bankamatik_Sistemi
{
  public partial class Giriş : Form
  {
    #region Metodlar

    public void bağlan()
    {
      try
      {
        bağlantı = new OleDbConnection(yol);
      }
      catch (OleDbException ex)
      {

        MessageBox.Show(" " + ex, "Uyarı", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
      }
    
    }

    public void verial()
    {
      sorgu = "Select Adi,Soyadi,Kart_No from Kişiler";
      komut = new OleDbCommand(sorgu,bağlantı);
      kayıt = new OleDbDataAdapter(komut);
      tablo = new DataTable();

      bağlantı.Open();
      kayıt.Fill(tablo);
      bağlantı.Close();
    
    }

    public void yöneticiverial()
    {
      sorgu2 = "Select * from Yönetici";
      komut2 = new OleDbCommand(sorgu2,bağlantı);
      kayıt2 = new OleDbDataAdapter(komut2);
      tablo2 = new DataTable();

      bağlantı.Open();
      kayıt2.Fill(tablo2);
      bağlantı.Close();
      
    
    }

    #endregion

    #region Değişkenler

    string yol="Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=İşBankası.accdb";
    string sorgu,sorgu2;
    OleDbConnection bağlantı,bağlantı2;
    OleDbCommand komut,komut2;
    OleDbDataAdapter kayıt,kayıt2;
    DataTable tablo,tablo2;

    static public int i,j;
    static public string kartno;
    static public string ad,ad2,soyad2, soyad;
    string yöneticino;
    int b = 0;
    #endregion


    public Giriş()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Giriş_Load(object sender, EventArgs e)
    {

    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      bağlan();
      yöneticiverial();
      yöneticino = textBox2.Text;

      int c = tablo2.Rows.Count;
      int d = 0;

      for (j = 0; j < c; j++)
      {
        if (yöneticino == tablo2.Rows[j]["Yonetici_no"].ToString())
        {
          ad2 = tablo2.Rows[j]["Adi"].ToString();
          soyad2 = tablo2.Rows[j]["Soyadi"].ToString();
          d++;
          break;

        }
      }

      if (d != 0)
      {
        Yönetici yöneticifrm = new Yönetici();
        this.Hide();
        yöneticifrm.ShowDialog();
        this.Show();
      }

      else
      {
        MessageBox.Show("Bu kart numarası geçersizdir.", "Uyarı", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
      }
     
    }

    private void button7_Click_1(object sender, EventArgs e)
    {
      kartno = textBox1.Text;
      bağlan();
      verial();

      int a = tablo.Rows.Count;
      b = 0;
      for ( i = 0; i < a; i++)
      {
        if (kartno == tablo.Rows[i]["Kart_No"].ToString())
        {
          ad = tablo.Rows[i]["Adi"].ToString();
          soyad = tablo.Rows[i]["Soyadi"].ToString();
          b++;
          break;

        }

      }

      if (b != 0)
      {
        Form1 nfrm = new Form1();
        this.Hide();
        nfrm.ShowDialog();
        this.Show();
      }

      else
      {
        MessageBox.Show("Bu kart numarası geçersizdir.", "Uyarı", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
      }
    }
  }
}
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.OleDb;

namespace Bankamatik_Sistemi
{
  public partial class Yönetici : Form
  {

    #region Değişkenler

    string yol = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=İşBankası.accdb";
    string sorgu, sorgu2;

    OleDbConnection bağlantı, bağlantı2;
    OleDbCommand komut, komut2;
    OleDbDataAdapter kayıt, kayıt2;
    DataTable tablo, tablo2;
    static public string kartno;
    static public string ad, ad2, soyad2, soyad;
    string yöneticino;
    long toplam = 0;
    int beş, on, yirmi, elli, yüz, ikiyüz, beş2, on2, yirmi2, elli2, yüz2, ikiyüz2;

    #endregion

    #region Metodlar

    public void bağlan()
    {
      try
      {
        bağlantı = new OleDbConnection(yol);
      }
      catch (OleDbException ex)
      {

        MessageBox.Show(" " + ex, "Uyarı", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
      }

    }

    public void paradurumu()
    {
      sorgu = "Select * from Para";
      komut = new OleDbCommand(sorgu,bağlantı);
      kayıt = new OleDbDataAdapter(komut);

      tablo = new DataTable();

      bağlantı.Open();
      kayıt.Fill(tablo);
      bağlantı.Close();

      beş = Convert.ToInt32(tablo.Rows[0]["beşlik"]) * 5;
      on = Convert.ToInt32(tablo.Rows[0]["onluk"]) * 10;
      yirmi = Convert.ToInt32(tablo.Rows[0]["yirmilik"]) * 20;
      elli = Convert.ToInt32(tablo.Rows[0]["ellilik"]) * 50;
      yüz = Convert.ToInt32(tablo.Rows[0]["yüzlük"]) * 100;
      ikiyüz = Convert.ToInt32(tablo.Rows[0]["ikiyüzlük"]) * 200;

      beş2 = Convert.ToInt32(tablo.Rows[0]["beşlik"]) ;
      on2 = Convert.ToInt32(tablo.Rows[0]["onluk"]) ;
      yirmi2 = Convert.ToInt32(tablo.Rows[0]["yirmilik"]) ;
      elli2 = Convert.ToInt32(tablo.Rows[0]["ellilik"]) ;
      yüz2 = Convert.ToInt32(tablo.Rows[0]["yüzlük"]) ;
      ikiyüz2 = Convert.ToInt32(tablo.Rows[0]["ikiyüzlük"]);
      
    }

    public void paraekle()
    {
      int kimlik = 1;
      

      beş2=Convert.ToInt32(maskedTextBox1.Text)+beş2;
      on2=Convert.ToInt32(maskedTextBox2.Text)+on2;
      yirmi2=Convert.ToInt32(maskedTextBox3.Text)+yirmi2;
      elli2=Convert.ToInt32(maskedTextBox4.Text)+elli2;
      yüz2=Convert.ToInt32(maskedTextBox5.Text)+yüz2;
      ikiyüz2=Convert.ToInt32(maskedTextBox6.Text)+ikiyüz2;


      sorgu2 = "update Para set ikiyüzlük='" + ikiyüz2 + "', yüzlük='" + yüz2 + "', ellilik='" + elli2 + "', yirmilik='" + yirmi2 + "', onluk='" + on2 + "', beşlik='" + beş2 + "' where Kimlik=" + kimlik + " ";
      komut2 = new OleDbCommand(sorgu2, bağlantı);
      bağlantı.Open();
      komut2.ExecuteNonQuery();
      bağlantı.Close();
      MessageBox.Show("Başarılı Bir Şekilde İşlem Tamamlandı.","Bilgi",MessageBoxButtons.OK,MessageBoxIcon.Information);
    
    }

    public void maskedsıfırla()

    {
      maskedTextBox1.Text = "0";
      maskedTextBox2.Text = "0";
      maskedTextBox3.Text = "0";
      maskedTextBox4.Text = "0";
      maskedTextBox5.Text = "0";
      maskedTextBox6.Text = "0";
     
    
    }

    #endregion


   

    #region Tanımlamalar

    #endregion


    public Yönetici()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Yönetici_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      
    }

    private void tabControl1_Layout(object sender, LayoutEventArgs e)
    {
      bağlan();
      paradurumu();
      label2.Text = tablo.Rows[0]["beşlik"].ToString() + " Adet";
      label3.Text = tablo.Rows[0]["onluk"].ToString() + " Adet";
      label4.Text = tablo.Rows[0]["yirmilik"].ToString() + " Adet";
      label5.Text = tablo.Rows[0]["ellilik"].ToString() + " Adet";
      label6.Text = tablo.Rows[0]["yüzlük"].ToString() + " Adet";
      label7.Text = tablo.Rows[0]["ikiyüzlük"].ToString() + " Adet";

      

      toplam = beş + on + yirmi + elli + yüz + ikiyüz;
      label9.Text = toplam.ToString()+" TL";

    }

    private void button7_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        if (maskedTextBox1.Text=="0" && maskedTextBox2.Text=="0" && maskedTextBox3.Text=="0" && maskedTextBox4.Text=="0" && maskedTextBox5.Text=="0" && maskedTextBox6.Text=="0")
        {
          MessageBox.Show("Hiç Bir Değişiklik Yapmadınız Para Adetlerinde","Uyarı",MessageBoxButtons.OK,MessageBoxIcon.Warning);
        }

        else
        {
          bağlan();
          paradurumu();
          paraekle();
          maskedsıfırla();
        }
         
      }
      catch (Exception)
      {
        MessageBox.Show("Lütfen Değerleri Kontrol Edip Tekrar Giriniz","Hata",MessageBoxButtons.OK,MessageBoxIcon.Error);
        
      }
          }
  }
}
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.OleDb;

namespace Bankamatik_Sistemi
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    #region Değişkenler
    string yol = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=İşBankası.accdb";
    string sorgu;
    OleDbConnection bağlantı;
    OleDbCommand komut;
    OleDbDataAdapter kayıt;
    DataTable tablo;
    int t;

    int para;

    #endregion

    #region Metodlar

    public void parayıver(int x)

    {
      parasayısı[0] = x / 200;
      x = x % 200;
      parasayısı[1] = x / 100;
      x = x % 100;
      parasayısı[2] = x / 50;
      x = x % 50;
      parasayısı[3] = x / 20;
      x = x % 20;
      parasayısı[4] = x / 10;
      x = x % 10;
      parasayısı[5] = x / 5;
      x = x % 5;

      if (x!=0)
      {
        MessageBox.Show("Şu anda bankamatikte bu işleminizi gerçekleştirecek banknot bulunmamaktadır","Bilgilendirme",MessageBoxButtons.OK,MessageBoxIcon.Information);
      }

      else
      {
        groupBox1.Visible = true;
        label7.Text = parasayısı[0].ToString() + " Adet";
        label6.Text = parasayısı[1].ToString() + " Adet";
        label5.Text = parasayısı[2].ToString() + " Adet";
        label4.Text = parasayısı[3].ToString() + " Adet";
        label3.Text = parasayısı[4].ToString() + " Adet";
        label2.Text = parasayısı[5].ToString() + " Adet";
      }
    }

    public void bağlan()
    {

      try
      {
        bağlantı = new OleDbConnection(yol);
      }
      catch (OleDbException ex)
      {

        MessageBox.Show(" " + ex, "Uyarı", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
      }
    
    
    }

    public void kişibilgileri()
    {
      sorgu = "Select * from Kişiler";
      komut = new OleDbCommand(sorgu,bağlantı);
      kayıt = new OleDbDataAdapter(komut);
      tablo = new DataTable();

      bağlantı.Open();
      kayıt.Fill(tablo);
      bağlantı.Close();
    
    }

    public void butondurumu()
    {
      if (para>=200)
      {
        button1.Enabled = true;
        button2.Enabled = true;
        button3.Enabled = true;
        button4.Enabled = true;
        button5.Enabled = true;
        button6.Enabled = true;
      }

      else if (para>=100)
      {
        button1.Enabled = true;
        button2.Enabled = true;
        button3.Enabled = true;
        button4.Enabled = true;
        button5.Enabled = true;
      }

      else if (para>=50)
      {
        button1.Enabled = true;
        button2.Enabled = true;
        button3.Enabled = true;
        button4.Enabled = true;
      }

      else if (para>=20)
      {
        button1.Enabled = true;
        button2.Enabled = true;
        button3.Enabled = true;
      }
      else if (para>=10)
      {
        button1.Enabled = true;
        button2.Enabled = true;
      }

      else if (para>=5)
      {
        button1.Enabled = true;
      }
    }

    public void butonfalse()
    {
      button1.Enabled = false;
      button2.Enabled = false;
      button3.Enabled = false;
      button4.Enabled = false;
      button5.Enabled = false;
      button6.Enabled = false;
    
    
    }
    

    #endregion

    

    #region Tanımlamalar

    int[] parasayısı=new int[6];

    #endregion
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      butonfalse();
      bağlan();
      kişibilgileri();
      t = Giriş.i;
      para = Convert.ToInt32(tablo.Rows[t]["Karttaki_Miktar"]);
      label11.Text = tablo.Rows[t]["Karttaki_Miktar"].ToString()+" TL";
      label13.Text = tablo.Rows[t]["Son_Islem"].ToString().Substring(0, 9);
      timer1.Start();
      groupBox1.Visible = false;
      label9.Text = Giriş.ad + " " + Giriş.soyad;
      butondurumu();


    }

    private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      label15.Text = DateTime.Now.ToLongTimeString();
      label14.Text = DateTime.Now.ToLongDateString();
    }

    private void button7_Click_1(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        para = Convert.ToInt32(textBox1.Text);

        parayıver(para);
      }
      catch (Exception)
      {

        MessageBox.Show("Lütfen Geçerli Bir Değer Giriniz", "Uyarı", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
      }
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      parayıver(int.Parse(button1.Text.Substring(0, 1)));
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      parayıver(int.Parse(button2.Text.Substring(0, 2)));
    }

    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      parayıver(int.Parse(button3.Text.Substring(0, 2)));
    }

    private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      parayıver(int.Parse(button4.Text.Substring(0, 3)));
    }

    private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      parayıver(int.Parse(button5.Text.Substring(0, 3)));
    }

    private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      parayıver(int.Parse(button6.Text.Substring(0, 2)));
    }

    private void button8_Click(object sender, EventArgs e)
    {

    }

    private void button9_Click(object sender, EventArgs e)
    {

    }
  }
}

 

Proje Dosyasını Github Hesabımdan İndirebilirsiniz


muratbilginer