C# Form Projeleri 108 – Change File Name Uygulaması v2.0

 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.IO;

namespace QandA_Dosya_Adı_Değiştir_v2._0
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    #region Tanımlamalar

    FileInfo[] DosyaAdı; // Dosya isimlerinin bilgisini alacak dizi.
    string[] Kelimeler, Kelimeler2;

    Point İlkKonum;
    bool Durum = false;

    #endregion

    #region Değişkenler

    string DosyaYolu; // Dosya dizinini tutacak değişken

    string İlkHarf, TümKelime, Kelime1;

    int a,i;

    char ayraç=' ';

    #endregion

    #region Ana İşlemler

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    #endregion

    #region PictureBox İşlemleri

    private void PicKapat_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      this.Close();
    }

    private void PicYapıştır1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      // Yapıştır Butonu Kodları

      IDataObject Nesne = Clipboard.GetDataObject();

      if (Nesne.GetDataPresent(DataFormats.Text))
      {
        textBox1.Text = Nesne.GetData(DataFormats.Text).ToString();
      }
    }

    private void PicSil1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      textBox1.Clear();
      textBox2.Clear();
    }

    private void PicOnayla1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        if (textBox1.Text != "")
        {
          textBox2.Clear();
          DosyaYolu = textBox1.Text;
          DirectoryInfo Dosyalar = new DirectoryInfo(DosyaYolu);
          DosyaAdı = Dosyalar.GetFiles(); // Dosya isimleri getiriliyor.

          for (i = 0; i < DosyaAdı.Length; i++)
          {
            Kelimeler = DosyaAdı[i].ToString().Split(' ');

            TümKelime = Kelimeler[1].ToString();

            for (int j = 2; j < Kelimeler.Length; j++)
            {
              TümKelime += " " + Kelimeler[j];

            }

            Directory.Move(DosyaAdı[i].FullName, DosyaYolu + "\" + TümKelime);
          }
          label5.Visible = true;
          panel4.BackColor = Color.GreenYellow;
        }
      }
      catch (Exception)
      {
        MessageBox.Show("Dosya oluşmama nedeni: Aynı dosyadan var.", "Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        textBox2.Text = DosyaAdı[i].ToString();
        panel4.BackColor = Color.Red;
      }
    }

    private void PicYapıştır2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      // Yapıştır Butonu Kodları

      IDataObject Nesne = Clipboard.GetDataObject();

      if (Nesne.GetDataPresent(DataFormats.Text))
      {
        textBox3.Text = Nesne.GetData(DataFormats.Text).ToString();
      }
    }

    private void PicSil2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      textBox3.Clear();
      textBox4.Clear();
    }

    private void PicOnayla2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      a = Convert.ToInt16(numericUpDown1.Value);

      if (txtAyraç.Text=="")
      {
        ayraç = ' ';
      }

      else
      {
        ayraç = Convert.ToChar(txtAyraç.Text);
      }
      try
      {
        if (textBox3.Text != "")
        {
          DosyaYolu = textBox3.Text;
          DirectoryInfo Dosyalar = new DirectoryInfo(DosyaYolu);
          DosyaAdı = Dosyalar.GetFiles();

          for (int k = 0; k < DosyaAdı.Length; k++)
          {
            Kelimeler2 = DosyaAdı[k].ToString().Split(ayraç);

            TümKelime = "";

            for (int l = 0; l < Kelimeler2.Length; l++)
            {
              Kelime1 = Kelimeler2[l];

              if (Kelime1 != "")
              {
                İlkHarf = Kelime1[0].ToString().ToUpper();

                if (TümKelime == "")
                {
                  TümKelime = İlkHarf;
                }

                else
                {
                  TümKelime += " " + İlkHarf;
                }

                for (int d = 1; d < Kelime1.Length; d++)
                {
                  TümKelime = TümKelime + (Kelime1[d].ToString().ToLower());
                }
              }
            }

            Directory.Move(DosyaAdı[k].FullName, DosyaYolu + "\" + a + " " + TümKelime);

            a++;
          }

          label6.Visible = true;
          panel5.BackColor = Color.GreenYellow;
          textBox1.Clear();
        }
      }
      catch (Exception)
      {
        MessageBox.Show("Dosya oluşmama nedeni:Kelimeler Arası 1 den fazla boşluk olabilir.", "Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        textBox4.Text = DosyaAdı[i].ToString();
        panel5.BackColor = Color.Red;
      }
    }

    #endregion

    #region TextBox İşlemleri

    private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      label5.Visible = false;
      panel4.BackColor = Color.DeepSkyBlue;
    }

    private void textBox3_TextChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      label6.Visible = false;
      panel5.BackColor = Color.DeepSkyBlue;
    }

    #endregion

    #region Form Taşıma

    private void Form1_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
    {
      Durum = true;
      this.Cursor = Cursors.SizeAll;
      İlkKonum = e.Location;

    }

    private void Form1_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e)
    {
      if (Durum)
      {
        this.Left = e.X + this.Left - (İlkKonum.X);
        this.Top = e.Y + this.Top - (İlkKonum.Y);
      }
    }

    private void Form1_MouseUp(object sender, MouseEventArgs e)
    {
      Durum = false;
      this.Cursor = Cursors.Default;
    }

    #endregion

    private void pictureBox1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      this.WindowState = FormWindowState.Minimized;
    }
  }
}

 

Proje Dosyasını Github Hesabımdan İndirebilirsiniz


muratbilginer